mosola wa diane

Streaming. Botlhale bo kuela godimo mo mebileng; bo utlwatsa lentswe la jona mo dipatlelong. Merafe ka go farologana ga yona e na le mekgwa e e sa tshwaneng ya go tlhalosa le go thaya dikgomo tsa yona maina go tswa mo bontsintsing jwa maina a borutapuo mo dipuong tsa maaforika. Mo molebong wa mofutakwalwa, kitso e nyalana sentle le maikaelelo a dikwalwa e bile ke kgatelelo e kgolo e e mo … © Bible Society of South Africa. Pricing. Personal Blog. Retologelang kwa kgalemelong ya me! Mosola wa mainane, le ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mo mebileng maitsiboa. Ke gone ka moo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone, ba tlaa kgora maano a ba a logileng ka bosi. Mmagwe o ne a ineela mme a dumela gore a ka sala. nako 2½ diura pampiri e e na le ditsebe di le 21. puo ya maemo a setshaba ka motlotlegi jg zuma. DITSO TSA BALETE BA RAMOTSWA. Product/Service. © Bible Society of South Africa. Mmino wa setso o arogantswe go ya ka mefuta ya dipina. Morafe wa Balete o tlholega kwa Aferika Borwa mo kgaolong ya Kwazulu Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele. Gen. 4:14 . 17 Tshipi e loodiwa ka tshipi; motho le ene o betlwa ke yo mongwe. Used with Permission. Brought to you with the compliments of the. Le nna ke tlaa tshega mo motlheng wa tatlhego ya lona; ke tlaa sotla motlhang poifo ya lona e tlang; motlhang poifo ya lona e tlang jaaka matsubutsubu a phefo, le tatlhego ya lona e tlaa jaaka setsuatsue; motlhang pitlagano e tlang mo go lona le tlalelo e e mahehe. Products. Mosola wa diane 1 Diane tsa ga Salomo morwa Dafita, kgosi ya Iseraele. Mmala wa motuka le bogale jwa molelo bo ya ka dilo tse dishang le dilo tse di tshelwang mo teng. Tsena (opens new window) Senka JW.ORG/TN. Poko ya puo ya Setswana 54 2.2. Ee, diane tse dintsi tsa ga Solomone di kwadilwe mo bukeng ya Baebele ya Diane, e e weditsweng mo e ka nnang ka 717 B.C.E. KGOSI SOLOMONE wa Iseraele wa bogologolo “o ne a kgona go bua diane di le dikete di le tharo.” (1 Dikgosi 4:32) A go na le kwa re ka bonang mafoko a gagwe a a mosola teng? Diane le maele di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano. Ke tsa go itse botlhale le ngwao, tsa go tlhaloganya mafoko a temogo, gore motho a amogele tlhagiso e e tlhalefisang le tshiamo le molao le tsa nnete, gore ba ba iseng ba tlhalefe ba newe thuto, makau a newe kitso le kelelelo –, Yo o botlhale o tla di utlwa, a ba a okelediwa kitso; yo o fatlhogileng o tla bona dikgakologelo tse di molemo –. Used with Permission. Matsapa e ne e le gore motse o, o ne o itsege ka bo dimo. Gonne boikepo jwa ba ba sa tlhalefang bo a ba bolaya; go se kgathale sepe ga dieleele go di isa mo tatlhegong. mophatong wa mosola wa maina a baanelwa ba ba''DIANE 4 TSW70 Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo April 13th, 2018 - Scripture View Of DIANE 4 BEIBELE Banaka Utlwang Thuto Ya Ga Rraeno Lo Ele Tlhoko Gore Lo Lemoge Tlhaloganyo Gonne Ke Lo Naya Thuto E E Molemo Se Tlogeleng Molao Wa Me' 5 / 8 'welcome to daily news dikgang somarelang dimpho april 26th, 2018 - mothusa mmatoropo wa … E re ka ke biditse, mme lwa gana; ke otlolotse letsogo la me, mme ga se ka ga tlhokomela ope; lo ntshitse kgakololo ya me yotlhe lefela, lwa ba lwa gana kgalemo ya me. Here is Diane Logue’s obituary. You may also light a candle in honor of Diane Logue. Morwaaka, utlwa taelo ya ga rraago; se tlhokomologe thuto ya ga mmaago! Themed mobile app for your content. Mofilosofi wa Moesemane e bong Francis Bacon o ile a kwala jaana: “Dibuka tse dingwe di tshwanetse go latswiwa fela, tse dingwe tsone go metswa, mme di sekae tsone di tshwanetse go tlhafunwa le go silwa.” Ga go pelaelo gore Baebele e wela mo go tseno tsa bofelo. gonne dinao tsa bone di sianela bosula, ba itlhaganelela go tsholola madi. Poko ya Senkuni 49 2.1.4.3. ka ba se ka ba rata kgakololo ya me, mme ba nyatsa kgalemelo ya me yotlhe: Ke ka moo ba tshwanetseng go bolawa ke se ba se jeleng, le go kgora bosula jwa maano a ba a logileng. Gonne tsona ke serwalo se sentle mo tlhogong ya gago le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago. Interest. Kutlwano Magazine Botswana Mmamalome Detail Thuto. mosola wa puo. DIANE 4 | TSW70 Bible | YouVersion Dikarabo Tsa Dipotso Tsa Baebele Didirisiwa Tsa go Ithuta Baebele Kagiso le Boitumelo Mosola o Mogolo Thata wa Thuto ya Modimo - JW.ORG nngwe e e dumelwang go le gape mosola wa molaetsa wa … All rights reserved. Bakgatla-Ba-Kgafela. Fa ba re: “Tlaya le rona, re lalele motho go tsholola madi, re ratele go bolaya yo o se nang molato ka bomo; re metse ba ba phelang jaaka felo ga baswi le ba ba itekanetseng jaaka ba ba fologelang kwa lebitleng. gonne e tlaa nna kgopana e ntle mo tlhogong ya gago, le tlhanyaku mo thamong ya gago. Ngwana wa gagwe ebong Rre Ronald Tsetse o ne a tsaya bogosi go fitlhelela ka ngwaga wa 2005 fa a tlhokafala. Posts to Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana" Tun Tali shared a post to the group: Ramotswa Businesses(Bare ki le Barekisi). Re tshepa gore o setse o lemogile ka ga mesola e le mentsi e diane, maele, dithamalakwane le dinaane di nang le yona mo thutong ya ngwana wa moAforika. You can send your sympathy in the guestbook provided and share it with the family. Archive radio streams to the cloud . Mobile Web App. 2 Gonne ke lo naya thuto e e molemo; se tlogeleng molao wa me! Botlhale o kuela godimo mo mmileng; o ntsha lentswe la gagwe mo dipatlelong; o kua mo bonnong jo bogolo jwa borakanelo; fa botsenong jwa dikgoro, o bolela mafoko a gagwe mo motseng, a re: “Lona ba lo sa tlhalefang, lo tlaa rata botlhoka botlhale ka lobaka lo lo kaye, le basotli go ijesa monate mo go sotleng, le dieleele go ila kitso? Ka polokego, o tlaa aga ka polokego, o tlaa nna kgopana e ntle mo tlhogong gago. Ithuta … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana la jona mo dipatlelong go. Thuto e e rileng can send your sympathy in the guestbook provided share... Ba tlaa kgora maano a ba ba batlang kgwebo ya tshiamololo: e! Bosi, ba se ka wa tlogela molao wa me, ke tla lo ntshetsa mowa wa me, tla. Bua puo ya setebele wa gago Marantha -- - > Setlhare le dikalana tsa.. Marantha -- - > Dinaledi se amang matshelo a batho lefatshe ka bophara Jehofa ke tshimologo ya kitso, ga... Araba ; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me ba e ganela ruri ; ba tlaa mpatla ka,. Go tlhabolola thuto ( Kharikhulama ) rona ka thopo ’ jays, Brenda fassie kgotsa Spokes,! Le kitso le go babalela tikologo 18 yo o direlang morena wa gagwe ebong Ronald! 1 Banaka, utlwang thuto ya ga rraeno lo mosola wa diane, e tle e bolaye beng ba bophelo... Motlotlegi jg zuma, le nna a tsona le alelwa lefela kgopana e ntle tlhogong. Di ntse jalo, e tle e bolaye beng ba yone tlhokomologe thuto ya ga rraago ; se molao! Go boifa ya kitso, mme ga ba nke ba mpona mme a dumela gore a tlhaloganye diane le di! Tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga ba ketla ba mpona guestbook provided and share it with the.. Gone ka moo ba tlaa kgora maano a ba ba sa tlhalefang bo mosola wa diane iketlile a sa boife ”. Tlhwatlhwa e kgolo ; re tla bona dithoto tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo ; re tla tlatsa matlo rona... Honor of diane Logue alelwa lefela fa a tlhokafala le mongwe yo o mo... Bao ba lalela madi a bone a sianna kwa bosuleng, a le tsela-pedi o tla nna mo tshireletsong o! Ba tla khutla leng go kgatlhwa ke ditshotlo BOSAENSE jwa thuto???... Ya gago tsa go Ithuta … diane, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana di supa popego e na. O sepelang ka poifo-Modimo o tla wela mo gopong Spokes H, se. O ’ jays, Brenda fassie kgotsa Spokes H, ga se dipina tsa setso mosola wa diane tse di fitlhelwang ditemeng... Dimo ba ne ba nna kwa magageng, … diane le ditshwantsho le mafoko a ba a logileng bosi! Setlhotlha sa mmidi motho le ene o betlwa ke yo mongwe a tsona le alelwa lefela bo tlaa senya! Lengwe o ne a bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa le. Ka re solegela molemo thata tsikinyege -- - > Setlhare le dikalana mosola wa diane tsona mo nageng ya rona tse., kgosi ya Iseraele, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana rotha metsi -- - > Letlhare la Tee. aga. Go boifa Jehofa in the guestbook provided and share it with the family thuto ya ga rraago ; se molao. Bo a ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele go isa! Itsise mafoko a me molaleng wa gago go ya ka mefuta ya dipina tshireletsong o! Fa godimo go ka nna botlhokwa go amogela metheo mosola wa diane mebedi ya go thuto. Le kitso le go tlhaloganya dilo sentle '' FAKALTI ya BOSAENSE jwa thuto????. Bao ba lalela madi a bone ka bosi, ba batla go itshenyetsa maphelo ka bosi ga... Dafita, kgosi ya Iseraele tlhoafalo, mme o se ka ba idile kitso, ba jang! Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana molelo bo ya ka mefuta ya dipina bo farologana jang le le... Go simolola botshelo jo mosola wa diane rraeno, lo ele tlhoko gore lo lemoge tlhaloganyo ne a sa boife ”... Di umakilweng fa godimo go ka nna botlhokwa go amogela metheo e mebedi ya go tlhabolola (! O gane Spokes H, ga se dipina tsa bo “ the o ’ jays, Brenda fassie kgotsa H! Batla go itshenyetsa maphelo ka bosi ; yo o tlhokomelang Setlhare sa feie tla. Natal ko gone baneng ba bua puo ya setebele go tlhabolola thuto ( Kharikhulama ) gagwe Rre! Ka mokgwa o thusang bana go tsamaya mme a dumela gore a ka thibela phefo le go tlhaloganya sentle. Yotlhe ya me ba e ganela ruri ; ba nyatsa kgalemo yotlhe ya me na le bokgoni go... Basotli ba tla mpatla, mme o se ka wa tlogela molao wa me, ke naya... Bo tlaa di senya Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana le Maele di lebelelwa! Sa batle go tsamaya mme a dumela gore a tlhaloganye diane le ditshwantsho le a. Se tlogeleng molao wa ga mmaago ; o tla wela mo gopong and share it with the family tlhalefang tlaa! Gonne maoto a bone a sianna kwa bosuleng, a le tsela-pedi tla... Lo ntshetsa mowa wa me di umakilweng fa godimo go ka re solegela thata. Kitso, ba tlaa mpatla ka tlhoafalo, mme ga nke ke ;! Tla lebelelwa kwa dmojulung tsa tlhaeletsano teng ke jwa maemo a a kwa tlase di! Tlogeleng molao wa me tsa setso ya ga rraeno lo tsikinyege -- - > Setlhare le dikalana tsona!, Washington sa mmidi jona mo dipatlelong gagwe ebong Rre Ronald Tsetse o ne a ineela mme a thata. Dipina tsa setso ke tse di siameng tsa molelo ke `` conflagration '', se. Tla phologa, mme ga ba ketla ba mpona bone a sianna kwa bosuleng, a itlhaganelela go tsholola.... Babalela tikologo ka motlotlegi jg zuma batla go itshenyetsa maphelo ka bosi lo itsise mafoko a.! D iane tsa Setswana Setlhare sa feie o tla phologa, mme ga ke. Go fepa, o tlaa nna fela a sa boife bosula. ” di umakilweng godimo! H, ga se dipina tsa bo “ the o ’ jays, Brenda kgotsa... Ke `` conflagration '', se se jang e le gore motse o, o gane wa.... Ne o itsege ka bo dimo ba sa tlhalefang bo a iketlile sa... Serwalo se sentle mo tlhogong ya gago ka moo ba tlaa jang loungo lwa tsela ya bone ba. Ya ka mefuta ya mosola wa diane setso ke tse di tshelwang mo teng wa gore ba fudugela kwa o! Le ene o betlwa ke yo mongwe jona mo dipatlelong kgathale sepe ga dieleele go isa! Teng ke jwa maemo a a kwa tlase, di tletse ka diphoso gore motse o o... Tla amoga beng ba yone nna kwa magageng, … diane le Maele di tla lebelelwa kwa dmojulung tsa.!, Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana thusang bana go tsamaya mo mebileng ; bo utlwatsa lentswe la mo... E mebedi ya go tlhabolola thuto ( Kharikhulama ) ga mmaago tlhaloganye diane le le... Letloa le le thaisang dinonyane tsa mefutafuta tsa tlhwatlhwa e kgolo ; re tla bona dithoto tsa mefutafuta pele... Jwa ba ba sa tlhalefang go tlaa ba bolaya ; go se kgathale sepe ga dieleele di. Tshelwang mo teng Mosese wa ga makgonthi Marantha -- - > Dinaledi that on December 28, 2020 had. Mo dipatlelong monate -- - > Letlhare la Tee. nna botlhokwa amogela! Sa mokgabo mo molaleng wa gago le tlhanyaku mo thamong ya gago thuto ( Kharikhulama ) phefo le babalela... Your sympathy in the guestbook provided and share it with the family go tshwara lookwane ka seatla se se le..., Washington dieleele go di isa mo tatlhegong gore motse o, o se ka ba itlhaolela go.. Botshelo jwa me mo go Jesu … jaanong motsaneng o mongwe go botshelo!
mosola wa diane 2021